Realisatie DOP

Stand van zaken

Wat is er tot nu toe gerealiseerd door de Milsbekenaren, de gemeente en/of door SL!M en de werkgroepen 
en wat is onder handen genomen


Onderstaand een overzicht - het cijfer verwijst naar de ''Agenda'' die als bijlage is opgenomen in het DOP.

Gerealiseerd
  1 De speeltuin in het Sprokkelveld opgeknapt door ''de Sprokkelaars''
  3 Een ijsbaan voor de jeugd op het Schuttersplein
  4 Verlichting bij de brievenbus in het Sprokkelveld
16 De oude Potterie komt centraal te staan.in het vooraanstaand keramisch centrum Milsbeek
19 Wandelpadenknooppuntennetwerk is geopend
20 Burgemeester steekt eerste asperges
32 De 30km-zones ingevoerd voor de bebouwde kom
33 De verbinding van het Sprokkelveld op de Rijksweg moet worden verbeterd
35 De aansluiting van de Zwarteweg op de Rijksweg moet worden verbeterd
62 Mogelijkheden geschapen voor de aanleg van kleinschalige campings in buurt van Maas en bos
65 Streek/dorpseigen producten (zoals asperges) en tradities (zoals pottenbakkerij promoten

In behandeling
  1 onderzoek naar behoefte overige speeltuintjes d.m.v. enquête
  5 De kinderen geven aan een aantal kruispunten onoverzichtelijk is
  6 De vijver in de nieuwbouwwijk (Plateel)
10 Er zou een steunpunt (vacaturebank/vrijwilligersbank) moeten komen waar vraag en aanbod van activiteiten en klussen verzameld kunnen worden. 
     Dat zou kunnen via: een lokale website, Parochieblad, buurtsuper SPAR.
     Gezocht moet worden naar een link tussen zorgaanbieders en het steunpunt 
21 De Milsbekenaren willen een serieuze gesprekspartner zijn voor de gemeente en andere externe’ partners
22 Bij een grotere betrokkenheid van inwoners hoort ook een heroverweging van ‘rollen’
23 In het verlengde van activiteit 22 is een financiële herschikking logisch.
     Er moet een budget komen voor het zelfstandig adviseren op en/of het ontwikkelen van plannen.
26 Voorzien moet worden in huisvesting voor senioren. Opties zijn zelfstandige seniorenwoningen, kind-/ouderwoningen en/of een zorgcomplex
     (wonen en zorg in een complex). Integratie van jeugd, ouderen en gehandicapten kan worden bevorderd door komst Wozoco,
     huiskamerproject en gemixte woningbouw, waardoor een diversiteit aan inwoners ontstaat die elkaar kunnen ondersteunen
29 Op een aantal plaatsen schiet de openbare verlichting tekort. Donkere plekken moeten worden opgevuld (o.a. plan Zwarteweg en buitengebied).
34 De Zwarteweg wordt onevenredig belast met vrachtverkeer. De bewoners willen een alternatieve route voor het vrachtverkeer
63 Creëren van (nog meer) interessante wandel-en fietsroutes door bijvoorbeeld bewegwijzering en klaphekjes