Schuttersplein

 

Verslag inloopavond Schuttersplein 12 september 2017

Tijdens de inloopavond over verandering aan het Schutters-plein waren alle aanwezigen het erover eens: "Ja, ons Schuttersplein, ons dorp, verdient een betere inrichting/uitstraling; één die past bij de cultuur en bevolking van de Milsbék.
Aanwezig waren enkele aanwonenden van het Schuttersplein, ondernemers, belangstellenden, Jan Wabeke, de stedenbouwkundige van het Gelders Genootschap, Bert Bosboom, projectleider van de gemeente Gennep en uiteraard de leden van de werkgroep 'Praktisch' van SLIM.

Het werd duidelijk, als de ideeën werkelijkheid moeten worden, dat dit een proces van enkele jaren zal zijn. De financiële bijdrage die de gemeente hiervoor nu ter beschikking heeft gesteld, voldoet bij lange na niet om de inhoud van het huidige concept te realiseren. Daarnaast hebben de investeringen/aanpassingen, die betrekking hebben op het Schuttersplein, ook gevolgen voor de inrichting van de Kerkstraat en de Schoolstraat, daar deze ook in de verandering worden meegenomen.
De werkgroep 'Praktisch' heeft het initiatief genomen om het onderwerp 'Toekomst van ons Schuttersplein' op te pakken.

Over een paar punten waren de aanwezigen het roerend eens:
1  Hoe de inrichting ook wordt: de veiligheid van de aanwonenden en de gebruikers van
    het plein en de Schoolstraat staat voorop.
2  Er moet voldoende parkeergelegenheid blijven voor de direct aanwonenden en
    bezoekers van de huisarts en winkels. Ook de 'stop & go'-parkeerders, bijv.
    ouders/opa's en oma's, die de kinderen naar school brengen, moeten hun auto kwijt
    kunnen.
3  Het hart van het Schuttersplein moet autovrij worden. De ruimte eromheen kan 
    gebruikt worden voor de inrichting van parkeerplaatsen.

Welke ideeën/voorstellen kwamen er verder nog van de aanwezigen:
-   Kleine technische aanpassingen kunnen ook voldoende zijn.
-   Geen aanpak in combinatie met School- en Kerkstraat.
-   Behoud het plein voor het organiseren van plaatselijke activiteiten.
-   In het midden van het plein een blikvanger: kiosk/ dorpspomp/ waterput.
     's Zomers een plek voor een uitbater.
-   Betrek de straat meer bij de kermis.
-   Maak een duidelijke analyse betreffende de parkeerbehoefte/ parkeeraanbod.
-   De parkeerstroken/plaatsen duidelijk accentueren.
-   Verlichting en kleinere bomen rondom het plein, welke dan ook in de School- en
     Kerkstraat terugkomen.
-   Houd er bij de inrichting rekening mee, dat er over 5 tot 10 jaar wellicht
    geen kermis  meer is.
-   De uitrit van de parkeerplaats bij de gymzaal kan anders en moet veiliger worden.

En voor wat betreft de aankleding waren de ideeën:
-   De betonnen bollen weg
-   Plaats betonbanken of hardhouten tuinbanken.
-   Plant bomen die niet hoger worden dan een meter of 3.
-   Duidelijke in- en uitrit.
-   Kunstwerk op een andere plek.
-   Andere afvalbakken.

En hoe nu verder....
De werkgroep zal in overleg met de gemeente een projectplan gaan opzetten. Daarin worden de mogelijkheden en wensen op de korte en langere termijn beschreven met uiteraard ook een financiële onderbouwing.

Het merendeel van de aanwezigen was het met volgende stelling eens:

"Willen we het Schuttersplein en de omgeving echt verbeteren, dan moeten we durven te veranderen. Een halve verandering is geen verandering."
12 september 2017
Inloopavond herinrichtingsplan Schuttersplein.
Zoals in het voorgaande bericht geschetst zijn inmiddels tal van ideeën ontstaan voor de realisatie van een eigentijds en dorpseigen plein. Daarbij zouden ook de Kerkstraat en de Schoolstraat moeten worden betrokken. De ontwikkeling is nog in een beginstadium. Maar voordat een en ander als totaalplan uitgewerkt gaat worden wil de werkgroep graag met de inwoners in overleg.
Om te horen wat de Milsbekenaren ervan vinden nodigt de werkgroep hen uit voor
een inloopavond op dinsdag 12 september van 19:30 tot 21:00 uur in het café Het Centrum aan de Kerkstraat.
11 juli 2017
Op weg naar een nieuw dorpshart ........ 
Een werkgroep uit ons dorp is aan de slag gegaan om de
mogelijkheden van een fraaier en beter dorpshart te verkennen. Lees verder 406 Schuttersplein oud 

25 juni 2016
 
Schuttersplein op de schop !!!

Neen, voorlopig nog geen bulldozers op het Schuttersplein. En ook hoeven de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen zich nog geen zorgen te maken; de auto kan nog steeds op het plein worden geparkeerd.
In het dorpsontwikkelingsplan (SL!M) hebben de aanwezigen tijdens de dorpsbijeenkomsten echter duidelijk aangegeven dat het dorpsplein niet alleen parkeerplaats en kermisterrein moet zijn. Het plein zou meer sfeer en gezelligheid moeten laten zien en ook meer een ontmoetingsplaats moeten zijn voor jeugd en ouderen.

Met die doelstelling heeft de werkgroep “Praktisch” een gesprek gehad met wethouder Welles en ambtenaren van de gemeente. De wethouder reageerde positief: als de werkgroep met een voorstel komt, dat wordt gedragen door de gemeenschap, dan zal de gemeente financieel ook haar verantwoordelijkheid nemen. Met daarbij de opmerking dat het niet de bedoeling is het totale plein te reconstrueren of van een nieuwe deklaag te voorzien. Wanneer er meer financiële wensen zijn dan de gemeente wil bijdragen, dan zal het dorp zelf sponsoren moeten zoeken, fondsen werven of bepaalde werkzaamheden zelf moeten uitvoeren.

Werk aan de winkel dus. De werkgroep heeft als eerste een gesprek gehad met de direct aanwonenden aan het Schuttersplein. Immers, zij ervaren de lusten en lasten van het gebruik van het plein het meest. Naar aanleiding van dit overleg hebben Anja Tonnissen en Tom de Beijer aangegeven, namens de aanwonenden, mee te willen denken over de toekomstige inrichting.

De volgende stap: het is de bedoeling, is dat er een werkgroep wordt samengesteld die ideeën uit de gemeenschap gaat verzamelen, de praktische mogelijkheden onderzoekt en uiteindelijk met een voorstel naar de dorpsbewoners komt. Daarna volgt de weg naar de gemeente, wordt de financiële haalbaarheid getoetst en zal er een plan komen voor uitvoering.
Zover zijn we echter nog lang niet. Ook staat er (nog) geen datum vast. Wij (de dorpsbewoners) krijgen de kans om van het Schuttersplein een mooi, herkenbaar, eigentijds en praktisch Milsbeeks plein te maken. Laten we die tijd goed gebruiken en de werkgroep overladen met ideeën en wensen.

Oproep: er zijn zeker vele inwoners/gebruikers die ideeën hebben omtrent de toekomstige inrichting. Laat van je horen en meld je aan bij een van onderstaande personen om ,met elkaar, te werken aan ons vernieuwde Schuttersplein. Wil je (nog) niet in de werkgroep maar heb je wel een goed idee…..  vul dan het contactformulier op deze website in.

Werkgroep “Praktisch”
Herm ten Haaf (06-21851517 of 517606)
Tom Cobussen (06-51160801)
Gerrie Ehren (512801)
Teun Kösters (06-23622519 of 210346)
Mart van Boekel (06-53671876 of 514013) 


Verloren Land

 

402 verloren land

Nieuw project: Ontwikkeling Verloren Land

In 2016 heeft SL!M het initiatief genomen om te praten over de ontwikkeling van het Verloren Land.
Dit initiatief kwam onder andere voort uit het Dorpsontwikkelingsplan en de zorgen die SL!M heeft over de vitaliteit van de gemeenschap van Milsbeek. Uitgangspunt van SL!M was en is dat het gebied wordt ontwikkeld in het verlengde van de functies die nu reeds aanwezig zijn
zodat dit een positieve bijdrage kan leveren voor de kwaliteit van het voorzieningenniveau in Milsbeek.

Het Verloren Land, waar Samba Bahia Maria, de Tennisvereniging Milsbeek en Schutterij “de Milsbeek” zitten heeft stukken grond
die nu niet of nauwelijks worden gebruikt. Na een aantal gesprekken tussen SL!M en de verenigingen op het Verloren Land
heeft de gemeente het initiatief van SL!M voortgezet.

In opdracht van de gemeente zijn twee bestuursleden van de afdeling Limburg van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), de heren Maurice Bergmans en Wim van Osch, de mogelijkheden aan het inventariseren. Er wordt nu bijvoorbeeld ook gekeken naar parkeerproblemen aan de Zwarteweg. De verenigingen, waaronder nu ook de SV-Milsbeek/Spes konden tot 21-7-2017 ideeën inleveren.

De berichtgeving over dit project wordt vervolgd.

Koningsven-De Diepen

 

Augustus 2017
Informatie-excursie Project Koningsven - De Diepen. 
Inmiddels is de planologische situatie geregeld en alle vereiste vergunningen zijn onherroepelijk zodat met de uitvoering
van het project kan worden begonnen.

In september 2017 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de natuurinrichting in het deelgebied De Diepen. Er worden bomen en struiken op de voormalige maisakkers verwijders ter voorbereiding op de graafwerkzaamheden die naar verwachting volgend jaar starten. Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint b.v. hebben een tweetal informatie-excursies georganiseerd.
De excursies vonden plaats op 25 juli en 15 augustus, start op de parkeerplaats bij Eethuis De Diepen.
Voor de toelichtende uitnodiging  klik hier.

 

De planologische ontwikkeling van het gebied Koningsven de Diepen is een complexe materie waarbij talrijke procedures in onderlinge samenhang een rol spelen of gespeeld hebben. Onderstaand een beknopt overzicht van de ''ruimtelijke''
procedures. Voor veel uitgebreidere informatie kunt u terecht op de website www.koningsven.nl.

 403 plankaart koningsven


Aan de basis ligt een, door Natuurmonumenten en het ontzandingbedrijf Teunesen Zand en Grint b.v.
opgesteld initiatiefplan. Doel van dit plan is om met behulp van zandwinning de oorspronkelijke
natuur terug te brengen in dit gebied gelegen tussen Gennep en Milsbeek. 
In de zomer van 2010 is

daartoe een intentieovereenkomst tussen de provincie Limburg, gemeente Gennep, Dienst Landelijk
Gebied en initiatiefnemers ondertekend. En op 17 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Gennep zijn
steun uitgesproken voor de ontwikkeling van het Plan Koningsven - De Diepen. Een belangrijk knelpunt
vormt de afwikkeling van het zandverkeer via de Zwarteweg. Daarom heeft een meerderheid van de raad
besloten een rondweg om Milsbeek aan te leggen ter ontlasting van de kern van Milsbeek
(zie hiervoor 
Rondweg Milsbeek). 

403 plankaart de banenBestemmingsplan de Banen (Ven Zelderheide)
De overwegingen die hierbij een rol spelden waren:
afloop van de bestaande ontgrondingsvergunning terwijl de vergunde hoeveelheid zand nog niet was bereikt enerzijds en anderzijds de continuïteit van bedrijfsvoering overbruggen tot de realisatie van het in gang gezette traject voor de algehele gebiedsontwikkeling Koningsven De Diepen
(vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2013, op 20 november 2015 na beslissing van de Raad van State onherroepelijk).
 

Bestemmingsplan Koningsven De Diepen
403 de diepen 700Het hieraan ten grondslag liggende initiatiefplan beoogt de ontwikkeling van ruim 200 ha nieuwe natuur, conform de door Provincie vastgestelde Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in combinatie met zandwinning. Randvoorwaarde daarvoor is het verwijderen van de voedselrijke bovenlag van de grond (bouwvoor) in het gebied. De reguliere subsidies voor inrichting van de EHS voorzien niet in de kosten van grootschalig grondverzet. De zandwinning biedt daarvoor twee oplossingen: een bijdrage in de kosten voor het verwijderen van de bouwvoor en het ontstaan van putten voor het lokaal wegwerken van de vrijkomende grond.
(vastgesteld door de gemeenteraad op 17 februari 2014,
op 10 juni 2015, na beslissing van de Raad van State, onherroepelijk). 

403 rondweg RvS Uitspraak Raad van State op woensdag 16 maart 2016
 inzake Ontgrondingenvergunning Koningsven-de Diepen
 Beroep ongegrond
 om de overwegingen van de RvS te bestuderen klik hier


 

 

403 koningsven 700Ontgrondingenvergunning Koningsven-de Diepen
De vereiste ontgrondingenvergunning is op 16 oktober 2014 verleend door het provinciebestuur, het bevoegd gezag in deze.